Ogólne warunki gwarancji STEYR

Ogólne Warunki Gwarancji STEYR

Gwarancja

„CNH Industrial Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (09-407), ul. Otolińska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049722, NIP 774-00-04-895, o kapitale zakładowym 162.591.660 złotych, w całości wniesionym (dalej „STEYR”) udziela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 12-miesięcznej standardowej gwarancji producenta bez ograniczeń godzin pracy lub wykonanych bel. Wszelkie awarie będą naprawiane bezpłatnie w najbliższym autoryzowanym punkcie Dealera STEYR, pod warunkiem, że maszyna była prawidłowo obsługiwana i dokonywano jej przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi.

Warunki gwarancji

STEYR gwarantuje, że produkt ten, odpowiednio użytkowany i serwisowany, jest wolny od wad wykonawczych i materiałowych przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży lub, w przypadku maszyn żniwnych, 12 miesięcy od daty pierwszego użycia. Autoryzowany Dealer STEYR sprawuje gwarancję poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części, włączając związaną z tym pracę, w swoim punkcie bez obciążania Klienta kosztami. Jeżeli Dealer przeprowadzający naprawę nie jest Dealerem, który dokonał sprzedaży maszyny, może być konieczne przedstawienie tego folderu jako dowodu uprawnienia do gwarancji oraz dat gwarancji. W przypadku istotnych napraw tj. takich, których wartość przewyższa 30 % wartości maszyny według cen katalogowych wówczas termin gwarancji biegnie na nowo od daty gotowości maszyny do odbioru po naprawie. Wymaga się, aby produkt był serwisowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami i specyfikacją STEYR, jak opisano w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie dotyczy

Zwykłych czynności konserwacyjnych (takich jak regulacja silnika, czyszczenie układu paliwowego, regulacja hamulców, sprzęgieł, regulacja eksploatacyjna). – Zwykłej wymiany części serwisowych (takich jak filtry, wtryskiwacze, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła, noże, łańcuchy). – Pogorszenia jakości pasów napędowych, węży i powierzchni zewnętrznych na skutek normalnej eksploatacji. – Strat zbioru, strat w wyniku opóźnienia lub strat poniesionych na wynajem pracowników, wynajem maszyny zastępczej, wynajem z innego powodu. – Demontażu lub wymiany wyposażenia pomocniczego. Lub awarii wynikających z, lecz nie ograniczających się do: – Przekroczenia zalecanego obciążenia. – Zwiększania obrotów znamionowych silnika. – Zwiększania mocy znamionowej silnika. – Zaniedbania, niewłaściwego użycia lub modyfikacji. – Braku wyposażenia doczepianego sprzętu w układ hamulcowy spełniający wymagania ustawowe. – Zwiększania ciśnienia hydraulicznego powyżej zaprogramowanych ustawień zaworu nadmiarowego. – Instalacji lub użycia części lub narzędzi, które niekorzystnie wpływają na działanie lub niezawodność. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, które mogą być kierowane wobec sprzedającego. Naprawy dokonywane w ramach gwarancji zostaną dokonana nie później niż w terminie 90 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia awarii Dealerowi.

STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w swoich produktach bez obowiązku wprowadzania tych zmian lub modyfikacji w produktach wcześniej sprzedanych. STEYR zastrzega sobie prawo to wprowadzania poprawek i zmian w swoich produktach bez obowiązku wprowadzania tych zmian lub modyfikacji w produktach wcześniej sprzedanych.

 

Wytyczne dotyczące pierwszego użycia maszyny i gwarancji Horsch

 

 

Pierwsze użycie maszyny

1. Traktor, do którego maszyna zostanie zagregowana musi zostać przygotowany wraz z całym niezbędnym wyposażeniem (dyszel, odpowiednia liczba urządzeń sterujących, bezciśnieniowy przepływ zwrotny, połączenia elektryczne, wymagana litrowa wydajność pracy systemu hydraulicznego) przez dealera lub ostatecznego klienta . Technicy firmy HORSCH nie przygotowują ciągnika.

2. Pierwsze uruchomienie każdej maszyny marki HORSCH może zostać wykonane wyłącznie przez przeszkolony personel. W związku z tym firma HORSCH oferuje szkolenia serwisowe dla dealerów. Dealer ma obowiązek wysyłać techników na szkolenia. Nazwisko uczestnika szkolenia jest rejestrowane i staje się on osobą kontaktową w sprawie wszystkich problemów technicznych. Po uczestnictwie w szkoleniu serwisowym każdy przeszkolony technik jest upoważniony do uruchamiania maszyny HORSCH. Jeśli jest to konieczne, firma HORSCH oferuje jednorazowe praktyczne wsparcie na miejscu, które jest bezpłatne. Dla wszystkich kolejnych pierwszych uruchomień maszyny będzie pobierana opłata ryczałtowa za wsparcie (zobacz aktualny cennik), jak również za wszelkie poniesione koszty podróży.

3. Przy każdym pierwszym użyciu maszyny należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i podpisanie dokumentu przez właściciela/ kierowcę oraz technika, który przeprowadza pierwsze uruchomienie według instrukcji oraz wysłanie dokumentu na wyznaczony adres zwrotny. Rejestracja maszyny jest także rejestracją gwarancji! Poprzez formularz rejestracji maszyny dealerzy muszą odnotować przypadki, w których stan maszyn się zmienia: • Maszyna demonstracyjna- pierwsze uruchomienie. • Maszyna demonstracyjna sprzedana ostatecznemu klientowi- pierwsze uruchomienie. • Nowa maszyna sprzedana ostatecznemu klientowi- pierwsze uruchomienie. • Maszyna klienta- przeniesienie- jeśli jest znane.

4. Firma HORSCH w ciągu jednego dnia od dostarczenia maszyny lub części musi być poinformowana o zażaleniach dotyczących maszyny oraz dostaw części zapasowych. Późniejsze skargi nie będą ani akceptowane, ani obsługiwane. Ogólne warunki gwarancji: Firma HORSCH Maschinen GmbH, z siedzibą w Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, potwierdza dla wszystkich dealerów i klientów nowych maszyn HORSCH, że daje gwarancje na materiały i fachowe wykonanie danej maszyny na niżej opisanych warunkach.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 1 rok licząc od dnia pierwszego użycia w terenie, który musi być zgodny z datą wskazaną w formularzu rejestracyjnym maszyny i w tym okresie jest używana do 500 godzin pracy (dla urządzenia ochrony roślin do 1000 godzin) pod warunkiem, że maszyna została oddana do użytku i jest konserowana zgodnie z wytycznymi opisanymi w instrukcji obsługi. Decydującym czynnikiem jest data pierwszego użycia w terenie, która jest wskazana w formularzu rejestracyjnym maszyny. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiednią wymianę lub zwrot kosztów za części, które zostały uznane przez techników firmy HORSCH za wadliwe w odniesieniu do materiału i fachowego wykonania. W przypadku zawarcia dalszych lub innych porozumień z partnerem handlowym mają one ogólne zastosowanie i są odwoływane w odpowiednim paragrafie.

 Gwarancji nie obejmują następujące przypadki

1.Uszkodzenia, które mogą zostać przywrócone do normalnego użytkowania, zaniedbania, niedbałość, nieuwaga, nieodpowiednie użytkowanie, złe utrzymanie i/lub udział maszyny w wypadku.

2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają jeśli są przeprowadzane modyfikacje techniczne maszyny bez wyraźnego zezwolenia firmy HORSCH lub jeśli zostaną zamontowane części zapasowe inne niż oryginalne marki HORSCH i/lub jeśli naprawy nie zostały realizowane przez dealerów HORSCH.

3. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w maszynie lub w akcesoriach podczas transportu lub dostawy.

4. Firma HORSCH nie rekompensuje mało znaczących uszkodzeń powstałych z powodu wady technicznej.

5. Wykluczone z gwarancji są także uszkodzenia maszyny powstałe w warunkach przechowywania i/lub wystawy na terenie dealera.

Ogólne Warunki Handlowe Dostaw grupy HORSCH Nasze poniższe Ogólne Warunki Handlowe dostaw grupy HORSCH dotyczą dostaw, usług ofert następujących przedsiębiorstw grupy HORSCH:

Horsch Maschinen GmbH z siedzibą w Schwandorf oraz
HORSCH LEEB Application Systems GmbH z siedzibą w Landau a. d. Isar
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Dostaw obowiązują w kontaktach z przedsiębiorcami (zgodnie z 5 14 8 BGB). osobami prawnymi prawa publicznego oraz osobami o odrębnym majątku publiczno-prawnym,
W przypadku wątpliwości obowiązuje niemieckojęzyczna wersja finaszych OWH, a nie tłumaczenie przeznaczone tylko dla celów informacyjnych.

1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Handlowych, zakaz.cesji..forma pisemna, przetwarzanie danych 1.1. Podstawą naszych dostaw, świadczeń ofert są wyłącznie niniejsze warunki handlowe. Najpóźniej z chwilą przyjęcia towaru lub świadczenia warunki te są rozumiane jako przyjęte. Warunków zamawiającego sprzecznych z naszymi warunkami handlowymi lub odbiegających od nich nie uznajemy, chyba że w sposób wyraźny uznaliśmy na piśmie ich obowiązywanie. Nasze warunki handlowe obowiązują także wówczas, jeżeli wiedząc o warunkach zamawiającego sprzecznych z naszymi warunkami handlowymi lub odbiegających od nich realizujemy bez zastrzeżeń dostawę do zamawiającego. Nasze warunki handlowe obowiązują także przy przyszłych kontaktach handlowych w aktualnie) obowiązującej wersji, nawet jeżeli nie zostały one w sposób wyraźny ponownie potwierdzone.

1.2. Zamawiający nie może odstępować roszczeń w stosunku do nas
1.3.Uzgodnienia, nakłady zakładane przez umowę, przejęcie ryzyka zaopatrzeniowego, gwarancje lub inne zabezpieczenia przed lub z chwilą zawarcia umowy są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane w formie pisemnej. Dla zachowanie formy pisemnej wystarczające jest przekazanie dokumentu środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną, o ile przesłana zostanie kopia podpisanego oświadczenia. To samo dotyczy, gdy ogólne Warunki Handlowe wymagają formy pisemnej lub gdy jest ona uważana za stosowną
Późniejsze indywidualne uzgodnienia z zamawiającym dokonywane w konkretnych przypadkach (w tym uzgodnienia dodatkowe, uzupełnienia lub zmiany w każdym wypadku mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi warunkami Handlowymi. Dla treści tego rodzaju uzgodnień decydujące znaczenie ma zawarcie pisemnej umowy lub ew. nasze pisemne potwierdzenie
1.4. Wiążące prawnie deklaracje informacje, które po zawarciu umowy muszą zostać przekazane nam przez zamawiającego (np ustanowione terminy, reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu lub zmniejszeniu zakresu umowy) dla ważności wymagają formy pisemnej.
1.5. Inne ustne uzgodnienia lub zapewnienia, zwłaszcza w zakresie nakładów przewidywanych umowa przejęcie ryzyka zaopatrzeniowego, gwarancje lub inne zapewnienia przekazane przed lub z chwilą zawarcia umowy są przez nas uznawane za nieważne. Osoby występujące w naszym imieniu nie są upoważnione do ustnej zmiany sformułowanego tekstu umowy, dokonywania ustnych uzgodnień lub przekazywania ustnych zapewnień wykraczających poza zakres pisemnej umowy.

1.6. Dane osobowe zamawiającego są przez nas przetwarzane wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy: opieki nad klientem, badania rynku opinii oraz do własnych akcji promocyjnych. Dlatego zamawiający wyraża zgodę aby jego dane były przez nas zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane w naszych systemach elektronicznych dla celów związanych z naszą działalnością. Ponadto zgadza się on, aby jego dane zostały przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim udzielającym nam kredytu lub ubezpieczającym nasze roszczenia względem zamawiającego

2. Oferta, zakres dostawy lub usług, czas dostawy, silą wyższa. przeniesienie ryzyka i zwroty
2.1. Nasze oferty są bez zobowiązania, o ile nie zostały w sposób wyraźny oznaczone jako zobowiązujące lub nie zawierają określonego terminu przyjęcia. Zamówienie towaru przez zamawiającego jest uznawane za niezobowiązującą ofertę dostawy Zamawiający jest związany swoją ofertą zawarcia umowy przez okres 4 tygodni od wpłynięcia jego zamówienia

Przyjęcie następuje w formie pisemnej (np. w postaci potwierdzenia zamówienia) lub poprzez dostawę towaru zamawiającemu.

2.2. Dla zakresu dostawy lub świadczenia miarodajne jest nasze pisemnie potwierdzenie zamówienia, w razie oferty. z naszej strony, o ile została przyjęta i brak potwierdzenia zamówienia.

2.3. Dokumenty, jak np. kosztorysy, rysunki, ilustracje, wymiary, ciężary lub inne dane wydajnościowe są wiążące tylko wówczas, jeżeli zostanie to w sposób wyraźny uzgodnione pisemnie. Dla kosztorysów, rysunków, projektów i innych dokumentów (np. przy przetargach) zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie. Wymieniona dokumentacje można udostępniać osobom trzecim tylko za naszą pisemną zgodą. Jeżeli zamówienie nie zostanie nam udzielone, należy nam na żądanie niezwłocznie zwrócić dokumentacje.

2.4.0 ile nie spowoduje to naruszenia przeznaczenia lub przydatności towaru lub zmniejszenia jego wartości, a zmiany będą akceptowalne dla zamawiającego, mamy prawo do zmiany przedmiotu naszej dostawy lub usługi w odniesieniu do wzoru, oferty lub opisu umownego, w celu udoskonalenia naszej dostawy lub usługi w związku z postępem produkcyjnym lub technicznym, lub jeżeli zmiany polegają na typowych dla towarów handlowych odchyleniach masy ilości, wymiarów, kompozycji materiałów, budowy materiałów, struktury, powierzchni lub kolonu lub są spowodowane charakterystycznymi cechami stosowanych materiałów.

2.5. Dostawy częściowe w akceptowalnym zakresie są dopuszczalne i możliwe do rozliczania indywidualnie, o le są zagwarantowane interesy zamawiającego, w szczególności zakres dostawy nie ulega zmianie i przy uwzględnieni rodzaju przedmiotu świadczenia oraz jego typowego użytkowania można przypuszczać akceptacje przez zamawiającego dostawy realizowanej w częściach i odstępach czasowych.

2.6. Okresy i terminy dostaw są rozumiane tylko jako uzgodnione w przybliżeniu, chyba ze z naszej strony zostało udzielone wiążące zobowiązanie. Okres dostawy rozpoczyna się z odesłaniem potwierdzenia zlecenia, jednakże nie przed całkowitym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów wykonania, w szczególności nie przed przedłożeniem danych dostarczanych przez zamawiającego dokumentacji i zezwoleń uzyskiwanych przez niego oraz przed wpływem uzgodnionej przedpłaty, w razie powyższej drugiej części zdania okres dostawy przedłuża się dodatkowo w odpowiednim zakresie. Dotrzymanie okresu dostawy zakłada wypełnienie zobowiązań kontraktowych zamawiającego. Okres jest rozumiany jako zachowany także wówczas, gdy przedmiot dostawy zostanie wysłany najpóźniej w 14 dniu

2.7.Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność wykonania dostawy lub opóźnienia dostawy o ile spowodowane jest to są wyższą lub innymi wydarzeniami, których nie można przewidzieć w momencie zawierania umowy np. wszelkiego rodzaju zakłócenia pracy zakładów, trudności w zaopatrzeniu w materiały lub energie, opóźnienia transportowe, strajk lock-out, brak siły roboczej, energii lub surowców, brudności w uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń urzędowych dataria instytuccy urzędowych lub brak, niewiadomy zakres lub przekroczony termin dostawy przez poddostawcę, za które nie odpowiadamy. Za wymienione wyżej okoliczności nie odpowiadamy także wówczas, jeżeli wynikły podczas zaistniałego opóźnienia, o ile zaistnienie tego opóźnienia nie było spowodowane umyślenie ani w wyniku niedbałości. O ile tego rodzaju zdarzenia znacie utrudnia dostawę lub ją uniemożliwia utrudnienie nie ma charakteru tymczasowego, mamy prawo odstąpić od umowy. W przypadku utrudnień o charakterze tymczasowym okresy lub terminy dostaw przesuwają się o okres uładnienia oraz odpowiedni czas wymagany na wznowienie produkcji wskutek opóźnienia nie będzie można wymagać od zamawiającego odbioru dostawy, mate on odstąpić od umowy przesyłając niezwłocznie odpowiednie pisemne oświadczenie.

2.8. W razie opóźnienia dostawy zamawiający może odstąpić od umowy wyłącznie po bezowocnym upływie ustalonego przez niego w formie pisemnej odpowiedniego terminu dodatkowego, o ile ustalenie terminu nie jest ze względów ustawowych zbędne, jeżeli towar do tego momentu nie został zgłoszony jako gotowy do wysyłki. Powyższe regulacje obowiązują odpowiednio w razie opóźnienia częściowego lub częściowej niemożności.

O ile ponosimy odpowiedzialność za niedotrzymanie wiążąco przyrzeczonych okresowi terminów lub jesteśmy opóźnieni zamawiający ma prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia w wysokości 0,5% wartości rachunku za każdy pełny tydzień opóźnienia, w sumie jednak najwyżej do 5% wartości rachunku dostaw świadczeń, których dotyczy opóźnienie Wykraczające ponad to roszczenia są wykluczone, chyba ze spowodowaliśmy opóźnienie przynajmniej przez rażącą niedbałość lub chodzi o szkody dotyczące narażenia na utratę życia uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, za które odpowiadamy co najmniej z powodu rażącej niedbałości.

2.9. Jeżeli towar lub przedmiot świadczenia nie zostaną przez zamawiającego odebrane w uzgodnionym terminie, wysyłka zostanie na życzenie zamawiającego przesunięta lub jeżeli zamawiający nie odbiera towaru lub przedmiotu świadczenia po powiadomieniu o postawieniu do dyspozycji ani po upomnieniu, wówczas zamawiającemu, poczynając od upływu uzgodnionego terminu, powiadomienia o gotowości do wysyłki lub otrzymania upomnienia, naliczane będą koszty powstałe z tytułu składowania finansowania, co najmniej jednak 0,5% od odpowiedniej wartości rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnionego odbioru, maksymalnie jednak w sumie 5%, o ile zamawiający nie udowodni niższych kosztów. Dochodzenie roszczeń z tytułu wyższych szkód pozostaje wyraźnie zastrzeżone.
Po wyznaczeniu po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu mamy jednak prawo do dysponowania przedmiotem dostawy w inny sposób do dostawy zamawiającemu innego przedmiotu dostawy przy odpowiednio przedłużonym terminie Przy uzgodnieniu zleceń dodatkowych lub uzupełniających, które powodują opóźnienie dostawy przedmiotu dostawy obowiązują odpowiednio wyżej podane postanowienia.

2.10. W przypadku odstąpienia przez nas od umowy wskutek zwłoki w odbiorze lub opóźnieniu w płatności lub z innych powodów zawinionych przez zamawiającego, bez naruszenia naszych pozostałych praw jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o odszkodowanie wskutek niezrealizowania umowy: W takim wypadku jesteśmy uprawnieni, bez naruszenia możliwości żądania wyższego odszkodowania w rzeczywistej wysokości, zażądać 15% wartości neto dostawy, co będzie stanowić ryczałtowe odszkodowanie, Zamawiający może udowodnić, że po naszej stronie szkoda była znacznie niższa od ryczałtu lub że nie powstała ona w ogóle.

2.11. Ryzyko (ryzyko transportowe i wynagrodzeniowe) z chwilą przekazania przedmiotu dostawy zamawiającemu spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom wyznaczonym do realizacji wysyłki przechodzi na zamawiającego niezależnie, czy są to własne czy też obce środki transportu. Obowiązuje to także przy dostawie franco. Jeżeli wysyłka opóźnia się na skutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający, to ryzyko przechodzi na zamawiającego z dniem gotowości wysyłki jesteśmy jednak zobowiązani do zawarcia na życzenie i koszt zamawiającego ubezpieczeń, których on wymaga

2.12. Dostarczone przedmioty, także wówczas, gdy wykazują nieistotne wady są przyjmowane przez zamawiającego bez naruszania jego praw wynikających z punktu 5, także wówczas, gdy jedynie w sposób nie istotny odbiegają od uzgodnionych właściwości lub jedynie w sposób nieistotny są ograniczone pod względem użytkowym
2.13. Jeżeli wysyłka opóźnia się na skutek okoliczności, za które odpowiada zakuwający to ryzyko przechodzi na zamawiającego z dniem zgłoszenia gotowości wysyłki, jesteśmy jednak zobowiązani do zawarcia na życzenie i koszt zamawiającego ubezpieczeń, których on wymaga
Zgodnie z postanowieniami z punktu 2.9 jesteśmy uprawnieni do składowania przedmiotu dostawy na koszt zamawiającego zgodnie z naszym uznaniem oraz do zażądania natychmiastowej płatności ceny lub w razie dostawy na kredyt, do wliczenia czasu dostawy do czasu kredytowania.

2.14. Jesteśmy uprawnieni do udzielania podzleceń.

3. Ceny i warunki płatności 3.1. Ceny w razie braku innych uzgodnień są rozumiane jako loco zakład/magazyn bez załadunku i opakowania. Do ceny dochodzi podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 3.2. Bez specjalnego porozumienia na piśmie nasze rachunki są wymagalne w Niemczech w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku. W indywidualnych wypadkach zastrzegamy sobie prawo żądania zapłaty wartości rachunku przy dostawie lub żądania zapłaty przed dostawą.
Przy wszystkich płatnościach, jako dzień płatności uważa się dzień, w którym możemy dysponować pieniędzmi lub w którym bank potwierdzi nam wpływu płatności.

3.3. Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dniem dostawy zwiększeniu ulegnie jeden lub kolka z następujących czynników, takich jak koszty energii lub koszty surowców lub materiałów wstępnych lub koszty materiałów pomocniczych i roboczych lub koszty zakupu przedmiotu dostawy, jeżeli jest on kupowany od poddostawców lub dostawców wstępnych, wówczas jesteśmy uprawnieni do dopasowania cen do wartości, o jaką wzrosły koszty nabycia i produkcyjne przedmiotu dostawy. W ramach dopasowania w sposób zmniejszający będą jednak uwzględniane takie koszty podane w ustępie 1, które w okresie podanym w ustępie 1 uległy zmniejszeniu. W przypadku zwiększenia ceny przedstawimy wzrosty i redukcje cen w sposób zależny od rodzaju i wielkości. W przypadku, gdy wzrost ceny przekroczy 5% pierwotnie uzgodnionej ceny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy

3.4. Ewentualnie uzgodnione upusty (skonto), rabaty i inne zniżki obowiązują tylko przy prawidłowym spełnieniu wszystkich umów pomiędzy zamawiającym a nami, będących w momencie zawarcia umowy w toku lub częściowo niezrealizowanych

3.5. Przyjęcie czeków lub weksli ma miejsce tylko w razie uzgodnienia i zawsze w celu płatności. Wydatki zaliczane są zawsze na koszt zamawiającego i są niezwłocznie wymagalne.

3.6. Nasi przedstawicie i pozostali pracownicy bez pisemnego upoważnienia do inkasa nie są uprawnieni do przyjmowania płatności ani do innych dyspozycji

3.7. Wstrzymanie płatności lub rozliczenie z roszczeniami wzajemnymi zamawiającego jest niedopuszczalne zastrzeżeniem punktu 3.8. chyba ze roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawomocnie ustalone.

3.8. W przypadku uzasadnionych i uznanych reklamacji z powodu wad płatności zamawiającego mogą być wstrzymane w zakresie odpowiednej do braków. W razie nieuzasadnionej i nieznanej przez nas reklamacji z tytułu wad, mamy prawo do żądania od zamawiającego zwrócenia nam poniesionych przez nas nakładów.

3.9.W razie opóźnienia jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek w ustawowej wysokości Dochodzenie roszczeń z tytuł innej schkdy w razie opóźnienia jest zastrzeżone

W razie opóźnienia, wszelkie nasze roszczenia z tytułu innych dostaw lub świadczeń dla zamawiającego staja się natychmiast wymagane, mimo ewentualnych uzgodnień co do wymagalności lub odroczenia.

3.10. W przypadku, gdy nasze roszczenie co do świadczenia wzajemnego będzie zagrożone na skutek braku zdolności a strony zamawiającego i zagrożenie to będzie dla nas widoczne dopiero po zawarciu umowy, jesteśmy niezależnie od uzgodnionego w umowie sposobu płatności uprawnieni do żądania płatności ceny zakupu towaru przed dostawą. Jeżeli zamawiający nie spełni tego zadania lub nie przedstawi zabezpieczenia ze strony osób trzecich, to po upływie 14 dni jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem roszczeń z tytułu odszkodowania.

4. Zastrzeżenie własności

4.1. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu dostawy (towar zastrzeżony) do czasu realizacji całkowitej płatności

Poza tym zastrzegamy prawo własności dostarczonego towaru aż do spełnienia wszystkich roszczeń z tytułu stosunków handlowych (wraz z wszelkimi roszczeniami salda z rachunku bankowego bieżącego). przysługujących nam z każdego tytułu prawnego w stosunku do zamawiającego w chwili zawarcia umowy lub w przyszłości. Wstawienie poszczególnych roszczeń w bieżący rachunek oraz trasowanie salda jego uznanie nie naruszają zastrzeżenia własności

Zamawiający jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad towarem zastrzeżonym, w szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia go na własny koszt wystarczająco do wartości nowego towaru przed szkodami z powodu pożaru, wody i kradzieży. O ile są konieczne prace konserwacyjne przeglądy, zamawiający jest zobowiązany do ich regularnego przeprowadzania na własny koszt. Uszkodzenie lub zniszczenie towaru zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić

4.2. Obróbka przetwarzanie towaru zastrzeżonego odbywa się w rozumieniu 5 950 BGB Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) nie powodując powstania żadnych zobowiązań w stosunku do nas jako producenta. Obrobiony przetworzony towar jest rozumiany jako towar zastrzeżony w rozumieniu punktu 4.1. W przypadku, gdy zamawiający przetwarza, łączy i miesza towar zastrzeżony z innymi nienależącymi do nas towarami, przysługuje nam udziałowe prawo wspólności nowego towaru w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowych innych użytych towarów.

Jeśli na skutek połączenia lub zmieszania nasza własność wygaśnie, to zamawiający już teraz przenosi na nas przysługujące mu prawa własności do nowego zasobu rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego i przechowuje je dla nas nieodpłatnie.
Zamawiający przechowuje dla nas (współ)własność nieodpłatnie.

Nasze prawa współwłasności są rozumiane jako towar zastrzeżony w rozumieniu punktu 4.1.

4.3. Zamawiający może być towar zastrzeżony tylko w zwykłym obrocie handlowym na przyjętych warunkach i dopóki nie jest w stanie zwłoki, zakładając, że roszczenia z tytułu odsprzedaży przechodzą na nas zgodnie z punktem 4,4 do 46 Nie jest on uprawniony do innego dysponowania towarem zastrzeżonym

4.4. Roszczenia w stosunku do towaru zastrzeżonego powstałe z tytułu odsprzedaży lub innego tytułu prawnego (np zabezpieczenie, niedozwolone działanie) (w tym wszelkie roszczenia saldowe z rachunku bankowego bieżącego) już teraz zamawiający odstępuje nam w pełnym zakresie służą one zabezpieczeniu naszych roszczeń w takim samym zakresie jak towar znaczony zgodnie z punktem 4.1. Jeżeli kupujący zbędzie towar zastrzeżony razem z innymi towarem, które nie zostały sprzedane przez nas, wówczas odstępowane jest nam roszczenie z tytułu odsprzedaży w stosunku wartości fakturowej towar zastrzeżonego do wartości fakturowych innych użytych towarów. W przypadku sprzedaży towarów które zgodnie z punktem 42 stanowią naszą współwłasność odstępowana jest nam cześć odpowiadająca naszemu udziałowi z tytułu współwłasności. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przez kupującego użyty do spełnienia umowy o dzieło, wówczas roszczenie z tytułu umowy odro jest nam z góry odstępowane w takim samym zakresie. Przyjmujemy wyżej wymienione cesje.

4.5. Kupujący jest uprawniony do ściągania roszczeń wynikających z tytułu odsprzedaży To upoważnienie do sciągania wygasa w razie naszego odwołania. Z naszego prawa do odwołania skorzystamy tylko wówczas, jeżeli będą nam znane okoliczności z których wynika istotne, zagrażające naszym roszczeniom o zapłatę, pogorszenie sytuacji majątkowej kupującego, zacza przy opóźnieniu zapłaty niezrealizowaniu weksla lub czeku lub wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Ogólne Warunki Handlowe

Na nasze zadanie kupujący jest obowiązany do natychmiastowego poinformowania swoich odbiorców o cesji na naszą rzecz i do przekazania nam dokumentów niezbędnych do ściągania.

4.6. Jeżeli postanowienia umowne między dłużnikiem trzecim a zamawiającym zawierają skuteczne ograniczenie upoważnienia do ces lub osoba trzecia uzależnia cesje od swojej zgody, to należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić nas o tym. W tym wypadku odpowiednio do powyższego punktu 4.5 jesteśmy niniejszym nieodwołalnie upoważnieni, do ściągania przysługującego nam roszczenia w imieniu i na rachunek zamawiającego. Zamawiający udziela jednocześnie niniejszym trzeciemu dłużnikowi nieodwołanie polecenie zapłaty na naszą korzyść.

O zastawie lub innym ograniczeniu ze strony osób trzecich kupujący jest zobowiązany niezwłocznie nas powiadomić Kupujący ponosi wszystkie koszty, jakie muszą być poniesione w celu uchylenia dostępu lub do transportu powrotnego zastrzeżonego towaru, o ile nie są one zwracane przez osoby trzecie. 4,7. Jeżeli możliwa do realizacji wartość naszych zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20%, to na żądanie zamawiającego lub innej osoby trzeciej dotkniętej naszym nadmiernym zabezpieczeniem jesteśmy zobowiązani

do zwolnienia z naszych zabezpieczeń zgodnie z naszym uznaniem.

4.8. W przypadku naruszenia obowiązków zamawiającego, zwłaszcza w przypadku opóźnienia w płatności, możemy odstąpić od umowy z zachowaniem przepisów prawnych, bez naruszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych, W tym przypadku zamawiający jest zobowiązany do wydania oraz do cesji zadań wydania. W celu odbioru towaru zastrzeżonego jesteśmy uprawnieni do wejścia na teren zakładu zamawiającego. Dotyczy to także sytuacji, gdy występują inne okoliczności, które pozwalają wnioskować o istotnym pogorszeniu sytuacji majątkowej zamawiającego i zagrażają naszemu roszczeniu zapłaty

Na odebrane towary wystawiona zostanie nota uznaniowa w wysokości wcześniejszej wartości rachunku z ryczałtowym

potrąceniem w wysokości 1,5% wysokości faktury za rozpoczęty miesiąc od czasu dostawy do czasu odbioru. Jesteśmy

uprawnieni do wykazania większej szkody, a zamawiający jest uprawniony do wykazania szkody mniejszej

5. Wady fizyczne.i.prawne 5.1. Dokumentacja oraz informacje dotyczące przedmiotu dostawy i świadczenia, przeznaczenia (np. rysunki, ilustracje. wymiary ciężary wartości eksploatacyjne i inne dane wydajnościowe), niezależnie od tego czy zostały uzgodnione w sposób wyraźny na piśmie, czy też nie, stanowią jedynie opisy lub oznaczenia i nie stanowią gwarancji, przyrzeczonych właściwości, zakładanych umownie zastosowań itp. i należy je traktować jako przybliżone. Zastrzeżone są powszechne da danej branży odchyłki, o ile są one akceptowalne dla zamawiającego, czyli w szczególności jeżeli powodują one zachowanie lub poprawę wartości towaru.

Nasi kierowcy lub kierowcy osób trzecich nie są uprawnieni do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych.

Reklamacje są zawsze wykluczone w przypadku dokonania obróbki lub przetworzenia, o ile wady były możliwe do stwierdzenia przy kontroli stanu dostawy

5.2. Dostarczone przedmioty należy niezwłocznie po dostawie lub odbiorze do/przez zamawiającego lub do/przez upoważnioną przez niego osobę trzecią poddać szczegółowej starannej kontroli. Są one rozumiane jako zatwierdzone jeżeli nie otrzymamy pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego ze względu na oczywiste wady lub inne wady które były rozpoznawalne przy starannym i niezwłocznym badaniu, w ciągu 7 dni roboczych po dostawie lub odbiorze przedmiotu dostawy lub w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni roboczych po wykryciu wady lub w momencie, w którym wada stalą się zauważalna przez zamawiającego przy normalnym używaniu przedmiotu dostawy Wadliwe przedmioty należy przechowywać do oględzin przez nas w stanie, w jakim byty w momencie stwierdzenia wady Mniejsze i większe dostawy wag nie upoważniają do reklamacji upustów cenowych jeżeli zamawiający nie dopełni obowiązku dokładnego zbadania dostawy i/lub złożenia reklamacji, nie odpowiadamy za niezgłoszone wady. W stosunkach z przedsiębiorcom w pozostałych kwestiach obowiązuje 5377 HGB Niemieckiego Kodeksu Handlowego)
Ogólne Warunki Handlowe

5.3. Jeżeli są to nowo wytworzone przedmioty lub dzielą, roszczenia reklamacyjne z tytułu wad fizycznych przedawniają się wraz z upływem 12 miesięcy od dostawy przedmiotu dostawy do zamawiającego, chyba że zamawiający odsprzeda w przyszłości lub już odsprzedał nieużywany przedmiot dostawy i niezwłocznie do dostawie przedmiotu dostawy do klienta otrzymaliśmy całkowicie wypełnione i podpisane potwierdzenie odbioru w tym przypadku roszczenia gwarancyjne z tytułu wad fizycznych wygasają po upływie 12 miesięcy od dostawy przedmiotu dostawy klientowi zamawiającego, jednak nie później niż 24 miesiące po dostarczeniu przedmiotu dostawy zamawiającemu. Skrócone przedawnienie nie obowiązuje, jeżeli ustawa zgodnie z 5 438 ust. 1 pkt. 2 (Budowle i przedmioty dla budowli), § 479 ust. 1 (Roszczenie regresowe) 634 a ust. 1 pkt. 2 (Usterki budowlane) BGB nakazuje dłuższe terminy. Przy dostawie towarów używanych z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i innych uzgodnień wykluczone są wszelkie roszczenia gwarancyjne z tytułu wad fizycznych. Skrócone przedawnienie i wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązują w przypadkach umyślnego lub spowodowanego zaniedbaniem narażenia na utratę życia i uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, w razie umyślanego lub spowodowanego rażącym zaniedbaniem niewywiązania się z obowiązków z naszej strony i przy podstępnym zatajeniu wady. Ustawowe regulacje dotyczące rozpoczęcia, przebiegu, wstrzymania i ponownego rozpoczęcia terminów przedawnienia są nienaruszalne.
5.4. W przypadku wad fizycznych należy nam w pierwszej kolejności zapewnić możliwość przeprowadzenia działań naprawczych w odpowiednim terminie, kiedy to zgodnie z naszym wyborem-z zastrzeżeniem 478 BGB-albo usuniemy wady albo dostarczymy przedmiot wolny od wad. W ostatnim przypadku zamawiający jest zobowiązany do zwrócenia wadliwej rzeczy na nasze żądanie zgodnie z przepisami ustawowymi. W razie niepowodzenia działań naprawczych, lub jeżeli w sposób ostateczny i poważny odmawiany działań naprawczych, jeżeli możemy zgodnie z 5 439 ust. 3 868 odmówić działań naprawczych, działania naprawcze są dla zamawiającego nieakceptowalne lub zachodzi przypadek według $ 323 ust. 2 BGB, wówczas zamawiający może bez naruszenia ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania według punktu 6 odstąpić od umowy lub zmniejszyć świadczenie wzajemne.

Zamawiający musi przyznać nam niezbędny czas i sposobność na dokonanie wszystkich poprawek i dostaw uzupełniających

niezbędnych według naszego fachowego uznania, w przeciwnym razie jesteśmy zwolnieni z obowiązku usunięcia wady

Jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub konieczności zapobieżenia nieproporcjonalne wielkim szkodom, o czym musimy zostać powiadomieni, lub jeżeli opóźniamy się z usunięciem wady, zamawiający ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobom trzecim i zażądać od nas pokrycia zaistniałych kosztów

5.5. Roszczenia reklamacyjne z zastrzeżeniem 478 BGB nie przysługują przy jedynie nieznaczącej rozbieżności stosunku do uzgodnionych właściwości, w przypadku jedynie nieznaczącego pogorszenia przydatności, przy naturalnym zużyciach lub szkodach, które powstały po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niedbałej obsługi czy składowania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków roboczych lub z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych które nie były zakładane w umowie, oraz w przypadku niepowtarzalnych błędów oprogramowania. W przypadku dokonania przez zamawiającego lub osoby trzecie nieprawidłowych zmian lub prac naprawczych, to w stosunku do mich oraz wynikłych z nich skutków także nie przysługuje roszczenia reklamacyjne.
Wystawione przez nas deklaracje zgodności WE, deklaracje producenta oraz inne deklaracje, i dokumentacje tego rodzaju tracą ważność, jeżeli w produkcie zostały dokonane niezatwierdzone przez nas zmiany i/lub jeżeli zmieniono lub deaktywowano urządzenia zabezpieczające
5.6. Roszczenia zamawiającego z tytułu regresu w stosunku do nas zgodnie z $ 478 8GB regres przedsiębiorstwa występuje tylko o tyle, o ile zamawiający ze swoim odbiorcą nie dokonał ustaleń wykraczających poza ustawowe gwarancyjne. Dla zakresu roszczenia regresowego zamawiającego w stosunku do nas zgodnie z 478 ust – 2 BGB obowiązuje odpowiednio poniższy punkt 5.7.

5.7. Rozczenia zamawiającego z powodu nakładów koniecznych do przeprowadzenia działań naprawczych, zwłaszcza kosztów transportu, przejazdu, pracy i materiałów są wykluczone jeżeli nakłady się zwiększają ponieważ przedmiot dostawy został w późniejszym terminie przeniesiony do innego miejsca niż siedziba zamawiającego, chyba że przeniesienie jest zgodne z jego użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem.

5.8. Dla roszczeń z tytułu odszkodowania obowiązuje w pozostałych wypadkach punkt 6. Wykraczające ponad to oraz inne niż uregulowane w tym punkcie roszczenia ze względu na wady fizyczne zgłaszane przez zamawiającego w stosunku do nas lub naszych pomocników przy realizacji umowy są wykluczone.

5.9. Nie przejmujemy odpowiedzialności za roszczenia reklamacyjne dotyczące tego, że przedmiot dostawy poza terytorium Republika Federalnej Niemiec nie spełnia przepisów, wykraczających poza przepisy niemieckie.

5.10. Reklamacje dostaw częściowych nie uprawniają do odmowy przyjęcia pozostałych dostaw, chyba ze zamawiający nie jest zainteresowany ostatnimi ze względu na wady dostaw częściowych.

5.11. W razie występowania wad prawnych postanowienia w punktach od 5.1 do 5.10 obowiązują odpowiednio.

6. Roszczenia zamawiającego z tytułu opóźnienia dostawy, niemożności wykonania dostawy lub innych naruszeń zobowiązań 6.1. Wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu odszkodowania ze względu na opóźnienie dostawy ze względu na niemożność wykonania dostawy lub z powodu pozostałych podstaw prawnych, zwłaszcza ze względu na naruszenie zobowiązań z tytułu stosunku zobowiązaniowego iz niedozwolonych działań są, o ile z punktów 6.2 do 6.6 nie wynika inaczej, wykluczone. Dotyczy to zarówno roszczeń zamawiającego z tytułu odszkodowania, jak i zwrotu nakładów

6.2. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje

a) w przypadkach umyślnego działania lub rażącej niedbałości.

b) za szkody wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub utraty zdrowia, spowodowane rażącym zaniedbaniem niewywiązywania się z obowiązków jednego z naszych przedstawiciel prawnych lub pomocników przy realizacji umowy
c) zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za wady wyrobów

d)zgodnie z pozostałymi wiążącymi przepisami ustawowymi lub

e)ze względu na naruszenie z naszej winy istotnych zobowiązań umownych, Istotne zobowiązania kontraktowe są to zobowiązania, których spełnienie pozwala na prawidłową realizacje umowy i na dotrzymanie których zamawiający może liczyć. Jest to w szczególności stan wolny od wad zmniejszających w nadmiernym stopniu zdatność przedmiotu dostawy oraz jego przydatność obowiązek doradztwa, ochrony i opieki nad produktem, umożliwiający zamawiającemu zastosowanie dostarczenie w sposób zgodny z umową, ochrona zdrowia życia oraz ochrona własności przed poważnymi szkodami

Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia zobowiązań kontraktowych jest jednak ograniczone do szkód typowych dla umowy dających się przewidzieć, o ile nie występuje umyślność lub rażące zaniedbanie lub odpowiedzialność występuje z powodu umyślnego lub spowodowanego zaniedbaniem narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia Zmiana ustawowego obowiązku dowodowego na niekorzyść zamawiającego nie wiąże się z powyższymi regulacjami

6.3. Powyższe wyłącznie odpowiedzialności i poniższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na korzyść naszych organów, przedstawicie prawnych pracowników i innych pomocników przy realizacji umowy
6.4. O ile mającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze lub zwrotu nakładów z tytułu wad według powyższych punktów od 1 do 63, przedawniają się one z upływem terminów przedawnienia obowiązujących roszczeń odszkodowawczych zgodnie z powyższym punktem 5.3. W przypadku roszczeń odszkodowawczych zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za wady wyrobów obowiązują ustawowe przepisy odnośnie do przedawnienia.

6.5. Powyższe wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile umownie ustalona jest ściślejsza odpowiedzialność lub może być wywnioskowana z pozostałej treści stosunku zobowiązaniowego, zwłaszcza także w celu przejęcia gwarancji lub ryzyka zaopatrzeniowego.
6.6. Odszkodowania w miejsce świadczenia zamawiający nie może żądać wówczas, gdy naruszenie
zobowiązań z naszej strony jest nieistotne.
6.7. Jeżeli udzielamy informacji technicznych lub udzielamy doradztwa w zakresie, do którego nie jesteśmy zobowiązani w umowie, odbywa się to bezpłatnie oraz z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności z wyjątkiem rażącej niedbałości lub umyślnego działania.
6.8. Bez naruszenia powyższych ograniczeń ewentualne ustawowe prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy nie jest niniejszym naruszenie. W razie naruszenia zobowiązań, które nie polegają na wadzie towaru, konieczne jest jednak, abyśmy odpowiadali za to naruszenie zobowiązań.

7. Prawo właściwe, sąd właściwy pozostałe informacje

7.1. Dla Ogólnych Warunków Handlowych oraz innych stosunków prawnych między nami a Zamawiającym obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa jednolitego, w szczególności Konwencji Wiedeńskiej Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku (CSG), Warunki i skutki zastrzeżenia własności w punktu 4.1 podlegają prawu obowiązującemu w miejscu składowani rzeczy, o ile wybór prawa niemieckiego jako prawa stosowanego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny. Językiem negocjacji i umowy jest język niemiecki

7.2. Miejscem spełnienia zobowiązań zamawiającego oraz naszych zobowiązań jest siedziba naszego przedsiębiorstwa

7.3. Dla wszystkich teraźniejszych przyszłych roszczeń z tytułu stosunków handlowych włącznie z roszczeniami wekslowymi czekowymi właściwym jest sąd właściwy dla siedziby danego przedsiębiorstwa grupy HORSCH jeżeli zamawiającym jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub odrębny majątek publiczno-prawny Ten sąd jest właściwy takie wówczas, gdy dla zamawiającego nie obowiązuje żadna właściwość miejscowa sądu w kraju po zawarciu umowy zmieni miejsce zamieszkania lub przeniósł miejsce pobytu z kraju lub jego miejsce zamieszkania lub pobytu w chwili wniesienia skargi nie jest znane.

7.4. Nieskuteczność jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia powinna wejść inne, które jest skuteczne które pod względem zawartości celu jest najbardziej zbliżone do nieskutecznego postanowienia

 

Okres Gwarancji:

1.Siewniki – 1rok / 500 mtg (co pierwsze nastąpi)

2.Opryskiwacze – 1 rok / 1000 mtg (co pierwsze nastąpi)

3.Maszyny uprawowe – 1 rok