Ogólne warunki gwarancji STEYR

Ogólne Warunki Gwarancji STEYR

Gwarancja

„CNH Industrial Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (09-407), ul. Otolińska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049722, NIP 774-00-04-895, o kapitale zakładowym 162.591.660 złotych, w całości wniesionym (dalej „STEYR”) udziela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 12-miesięcznej standardowej gwarancji producenta bez ograniczeń godzin pracy lub wykonanych bel. Wszelkie awarie będą naprawiane bezpłatnie w najbliższym autoryzowanym punkcie Dealera STEYR, pod warunkiem, że maszyna była prawidłowo obsługiwana i dokonywano jej przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi.

Warunki gwarancji

STEYR gwarantuje, że produkt ten, odpowiednio użytkowany i serwisowany, jest wolny od wad wykonawczych i materiałowych przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży lub, w przypadku maszyn żniwnych, 12 miesięcy od daty pierwszego użycia. Autoryzowany Dealer STEYR sprawuje gwarancję poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części, włączając związaną z tym pracę, w swoim punkcie bez obciążania Klienta kosztami. Jeżeli Dealer przeprowadzający naprawę nie jest Dealerem, który dokonał sprzedaży maszyny, może być konieczne przedstawienie tego folderu jako dowodu uprawnienia do gwarancji oraz dat gwarancji. W przypadku istotnych napraw tj. takich, których wartość przewyższa 30 % wartości maszyny według cen katalogowych wówczas termin gwarancji biegnie na nowo od daty gotowości maszyny do odbioru po naprawie. Wymaga się, aby produkt był serwisowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami i specyfikacją STEYR, jak opisano w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie dotyczy

Zwykłych czynności konserwacyjnych (takich jak regulacja silnika, czyszczenie układu paliwowego, regulacja hamulców, sprzęgieł, regulacja eksploatacyjna). – Zwykłej wymiany części serwisowych (takich jak filtry, wtryskiwacze, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła, noże, łańcuchy). – Pogorszenia jakości pasów napędowych, węży i powierzchni zewnętrznych na skutek normalnej eksploatacji. – Strat zbioru, strat w wyniku opóźnienia lub strat poniesionych na wynajem pracowników, wynajem maszyny zastępczej, wynajem z innego powodu. – Demontażu lub wymiany wyposażenia pomocniczego. Lub awarii wynikających z, lecz nie ograniczających się do: – Przekroczenia zalecanego obciążenia. – Zwiększania obrotów znamionowych silnika. – Zwiększania mocy znamionowej silnika. – Zaniedbania, niewłaściwego użycia lub modyfikacji. – Braku wyposażenia doczepianego sprzętu w układ hamulcowy spełniający wymagania ustawowe. – Zwiększania ciśnienia hydraulicznego powyżej zaprogramowanych ustawień zaworu nadmiarowego. – Instalacji lub użycia części lub narzędzi, które niekorzystnie wpływają na działanie lub niezawodność. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, które mogą być kierowane wobec sprzedającego. Naprawy dokonywane w ramach gwarancji zostaną dokonana nie później niż w terminie 90 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia awarii Dealerowi.

STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w swoich produktach bez obowiązku wprowadzania tych zmian lub modyfikacji w produktach wcześniej sprzedanych. STEYR zastrzega sobie prawo to wprowadzania poprawek i zmian w swoich produktach bez obowiązku wprowadzania tych zmian lub modyfikacji w produktach wcześniej sprzedanych.

 

Wytyczne dotyczące pierwszego użycia maszyny i gwarancji Horsch

 

 

Pierwsze użycie maszyny

1. Traktor, do którego maszyna zostanie zagregowana musi zostać przygotowany wraz z całym niezbędnym wyposażeniem (dyszel, odpowiednia liczba urządzeń sterujących, bezciśnieniowy przepływ zwrotny, połączenia elektryczne, wymagana litrowa wydajność pracy systemu hydraulicznego) przez dealera lub ostatecznego klienta . Technicy firmy HORSCH nie przygotowują ciągnika.

2. Pierwsze uruchomienie każdej maszyny marki HORSCH może zostać wykonane wyłącznie przez przeszkolony personel. W związku z tym firma HORSCH oferuje szkolenia serwisowe dla dealerów. Dealer ma obowiązek wysyłać techników na szkolenia. Nazwisko uczestnika szkolenia jest rejestrowane i staje się on osobą kontaktową w sprawie wszystkich problemów technicznych. Po uczestnictwie w szkoleniu serwisowym każdy przeszkolony technik jest upoważniony do uruchamiania maszyny HORSCH. Jeśli jest to konieczne, firma HORSCH oferuje jednorazowe praktyczne wsparcie na miejscu, które jest bezpłatne. Dla wszystkich kolejnych pierwszych uruchomień maszyny będzie pobierana opłata ryczałtowa za wsparcie (zobacz aktualny cennik), jak również za wszelkie poniesione koszty podróży.

3. Przy każdym pierwszym użyciu maszyny należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i podpisanie dokumentu przez właściciela/ kierowcę oraz technika, który przeprowadza pierwsze uruchomienie według instrukcji oraz wysłanie dokumentu na wyznaczony adres zwrotny. Rejestracja maszyny jest także rejestracją gwarancji! Poprzez formularz rejestracji maszyny dealerzy muszą odnotować przypadki, w których stan maszyn się zmienia: • Maszyna demonstracyjna- pierwsze uruchomienie. • Maszyna demonstracyjna sprzedana ostatecznemu klientowi- pierwsze uruchomienie. • Nowa maszyna sprzedana ostatecznemu klientowi- pierwsze uruchomienie. • Maszyna klienta- przeniesienie- jeśli jest znane.

4. Firma HORSCH w ciągu jednego dnia od dostarczenia maszyny lub części musi być poinformowana o zażaleniach dotyczących maszyny oraz dostaw części zapasowych. Późniejsze skargi nie będą ani akceptowane, ani obsługiwane. Ogólne warunki gwarancji: Firma HORSCH Maschinen GmbH, z siedzibą w Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, potwierdza dla wszystkich dealerów i klientów nowych maszyn HORSCH, że daje gwarancje na materiały i fachowe wykonanie danej maszyny na niżej opisanych warunkach.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 1 rok licząc od dnia pierwszego użycia w terenie, który musi być zgodny z datą wskazaną w formularzu rejestracyjnym maszyny i w tym okresie jest używana do 500 godzin pracy (dla urządzenia ochrony roślin do 1000 godzin) pod warunkiem, że maszyna została oddana do użytku i jest konserowana zgodnie z wytycznymi opisanymi w instrukcji obsługi. Decydującym czynnikiem jest data pierwszego użycia w terenie, która jest wskazana w formularzu rejestracyjnym maszyny. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiednią wymianę lub zwrot kosztów za części, które zostały uznane przez techników firmy HORSCH za wadliwe w odniesieniu do materiału i fachowego wykonania. W przypadku zawarcia dalszych lub innych porozumień z partnerem handlowym mają one ogólne zastosowanie i są odwoływane w odpowiednim paragrafie.

 Gwarancji nie obejmują następujące przypadki

1.Uszkodzenia, które mogą zostać przywrócone do normalnego użytkowania, zaniedbania, niedbałość, nieuwaga, nieodpowiednie użytkowanie, złe utrzymanie i/lub udział maszyny w wypadku.

2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają jeśli są przeprowadzane modyfikacje techniczne maszyny bez wyraźnego zezwolenia firmy HORSCH lub jeśli zostaną zamontowane części zapasowe inne niż oryginalne marki HORSCH i/lub jeśli naprawy nie zostały realizowane przez dealerów HORSCH.

3. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w maszynie lub w akcesoriach podczas transportu lub dostawy.

4. Firma HORSCH nie rekompensuje mało znaczących uszkodzeń powstałych z powodu wady technicznej.

5. Wykluczone z gwarancji są także uszkodzenia maszyny powstałe w warunkach przechowywania i/lub wystawy na terenie dealera.